ΠΑΝΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Λογιστικές Υπηρεσίες

Παρέχουμε ολοκληρωμένες λογιστικές υπηρεσίες, εξασφαλίζοντας την έγκυρη και ποιοτική λογιστική πληροφόρηση.

  • Ολοκληρωμένη Τήρηση Λογιστηρίου
  • Οργάνωση και Επίβλεψη Λογιστηρίων Επιχειρήσεων
  • Σύνταξη Λογιστικών Καταστάσεων
  • Τήρηση Μισθοδοσίας Επιχειρήσεων
  • Συμβουλές Εργατικής Νομοθεσίας
  • Διεκπεραίωση Γραφειοκρατικών Εργασιών και Συναλλαγών με το Δημόσιο
    (Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, Νομαρχία και Επιμελητήρια)