ΠΑΝΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Στο πλαίσιο των συνεχόμενων αλλαγών της φορολογικής νομοθεσίας παρέχουμε ένα εμπεριστατωμένο φορολογικό πλάνο πλήρως σύμφωνο με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.

  • Συμβουλές Μηχανοργάνωσης / Μηχανογράφησης
  • Στατιστική Ανάλυση της Εμπορικής Δραστηριότητας των Επιχειρήσεων
  • Εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων (Business Plan)
  • Μελέτες Βιωσιμότητας
  • Μελέτες για τη Λήψη Τραπεζικών Χρηματοδοτήσεων
  • Οργάνωση Ταμειακού Προγραμματισμού
  • Αποτίμηση για Εξαγορά – Πώληση Επιχειρήσεων